Асоциацията на Игрална Индустрия в България (АИИБ)

Асоциация на игралната индустрия в България (АИИБ) е новото име на Българската Търговска Асоциация на Производителите и Организаторите от Игралната Индустрия (БТАПОИИ), която е първата асоциация в страната, обединяваща компании от игралната индустрия. 

През годините АИИБ инициира много активности, като сред тях са ежегодното Балканското изложение на игралната и развлекателната индустрия (BEGE) и Източноевропейската конференция в областта на игралната индустрия (EEGS), специализираното издание GAME SPECTRUM, семинари и сесии за професионална квалификация – EEGS MASTERCLASS, както и редица други местни и международни изяви с цел повишаване професионализма в бранша и популяризиране на българската игрална индустрия. АИИБ е член на Националния съвет за саморегулация от февруари 2021 г. 

Дейността на АИИБ е посветена на интересите на нейните членове, както и на поддържането на добри институционални взаимоотношения. Със своя богат опит в областта на законодателната рамка и благодарение на детайлното познаване на игралната индустрия в България експертите на Асоциацията взимат участие във всички процеси, които касаят сектора.

 

Нашите цели

Основните цели на АИИБ са:


Асоциацията разработва и внася пред компетентни държавни органи предложения, анализи и експертни становища по действащите нормативни актове, както и по проекти на нови нормативни актове в областта на игралната индустрия.

Търси съдействието им за разяснения и становища по приложението на нормативни актове, указания, решения, правилници и установени практики по прилагането на нормативната уредба.

Организира симпозиуми, семинари, конференции, курсове, изложби и други инициативи за обсъждане на проблеми, касаещи игралната индустрия, както и за обмен на информация и повишаване на професионалната квалификация на членовете си.

Работи за въвеждане и спазване на Кодекс за професионална етика и практика в игралната индустрия.

Ръководство

Органите на управление на Асоциацията са:

  1. Общо събрание

Председател на ОС - Наталия Баевска

  1. Управителния съвет

Председател на УС на АИИБ - Ангел Ирибозов

Членове на УС на АИИБ: 

Роси МакКий

Милена Цанкарска

Общото събрание на членовете е върховен орган на Асоциацията. В него участват всички редовни членове или техни пълномощници.

Управителният съвет се избира от Общото събрание на Асоциацията.

Ангел
Ирибозов


Председател на УС

Роси
МакКий


Член на УС

Милена
Цанкарска


Член на УС

Наталия
Баевска


Председател на OС

История:

АИИБ е основана през 1992 г. като независима, доброволна организация с нестопанска цел, която обединява български и чуждестранни физически и юридически лица, развиващи дейност в областта на производството на игрални съоръжения или организиране на хазартни игри и свързани с това дейности. Асоциацията е основна браншова организация, която защитава интересите на своите членове. Нейна  отговорност е активното участие във всякакви промени, които касаят законодателството, регулиращо игралната индустрия в България.

Асоциацията е активен участник в дискусиите относно българския Закон за хазарта, който бе приет на 4 юни 1999 г. Много от предложенията, направени от Асоциацията, бяха включени в Закона за хазарта и предшестващата го Наредба за условията и процедурите за издаване на разрешителни за организирането на хазартни игри. Асоциацията си е поставила голям брой цели, свързани с повишаване на популярността и престижа на игралната индустрия, защита на интересите на членовете й и защита на обществения интерес. Някои от основните дейности на Асоциацията включват: работа с цел прилагането на единни стандарти в игралната индустрия и тяхното хармонизиране с международните стандарти; осигуряване на съдействие при подобряването на правната рамка в България и чужбина; регулиране на обществените отношения, свързани с игралната индустрия; осигуряване на подкрепа за кампании за работа с проблемни играчи чрез участие в организирането и спонсорирането на образователни и медицински програми; специални курсове и други подходящи инициативи.

С цел да запознае световната публика с предимствата и уникалните страни на Балканския регион, като се разкрие огромния му потенциал за развитието на игралния и развлекателен бизнес, през 2008 г., по инициатива на АИИБ, стартира Първото Балканско изложение на игралната и развлекателна индустрия /BEGE/ и Източноевропейската конференция в областта на игралната индустрия /EEGS/. Друга инициатива на Асоциацията е изданието Game Spectrum, което е единственото списание с фокус върху игралната и развлекателна индустрия на Балканския полуостров и представя експертна информация за последните събития и нововъведения в индустрията.

За тези 30 години от своето създаване Асоциацията се превърна в лидер на производителите от игралната индустрия. Тя придоби силата и доверието да изразява мнение от името на своите членове, като подобри условията на българския пазар по отношение на разширяването му, законодателната рамка и създаване на партньорски взаимоотношения както по време на BEGE, така и на изложения извън България.