Редовни членове
Български или чуждестранни търговски дружества, които притежават поне един лиценз по Закона за хазарта и спазват стриктно законовите изисквания в областта на игралната индустрия. Те споделят целите на АИИБ и средствата за тяхното постигане. Те приемат устава, не накърняват репутацията на игралната индустрия, както и отговарят на допълнителните критерии за редовно членство, определени от Управителния съвет на Асоциацията.
Асоциирани членове
Български или чуждестранни физически лица и търговски дружества, които отговарят на допълнителните критерии за асоциирано членство, определени от Управителния съвет на Асоциацията. Асоциираните членове се разделят на две категории: 2.1. Асоциирани членове, чиято дейност подлежи на лицензиране по Закона за хазарта. 2.2. Асоциирани членове, чиято дейност не подлежи на лицензиране по Закона за хазарта.
Почетни членове
Български или чуждестранни физически лица, асоциации и организации с нестопанска цел в областта на игралната индустрия или свързани по друг начин с нея, които отговарят на допълнителните критерии за почетно членство, определени от Управителния съвет на Асоциацията.

Важно:

 1. Редовен член може да стане всеки, който подаде писмена молба с необходимите документи, определени от Управителния съвет. Той трябва да е бил минимум 3 години асоцииран член, да притежава две препоръки от членове на Асоциацията и добра търговска и бизнес репутация.
 2. Почетните членове се приемат въз основа на предложение, направено от член на АИИБ или член на Управителния съвет.
 3. Асоциираните членове се приемат по предложение на член на Асоциацията или членовете на Управителния Съвет.

Права за членовете:

Редовните членове на АИИБ имат право:

 1. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Асоциацията и нейните поделения.
 2. Да участват в Общото събрание и в провеждането на мероприятия на Асоциацията.
 3. Да се ползват от придобивки, осигурявани от Асоциацията, по решение на Управителния съвет.
 4. Да поставят на обсъждане пред Общото събрание и търсят защита по важни въпроси, касаещи игралната индустрия.
 5. Да се ползват от дейността на Асоциацията.
 6. Да напускат доброволно Асоциацията.
 7. Да притежават членска карта и значка на Асоциацията.

Почетните и асоциираните членове имат право:

 1. Да участват във всички мероприятия на Асоциацията.
 2. Да поставят на обсъждане пред Общото събрание и търсят защита по важни въпроси, касаещи игралната индустрия.
 3. Да се ползват от дейността на Асоциацията.
 4. Да напускат доброволно Асоциацията.
 5. Да притежават членска карта и значка на Асоциацията.

Асоциираните членове участват в Общото събрание със съвещателен глас.

Почетните и асоциираните членове нямат право на участие в ръководните органи на Асоциацията.

Какво ви носи членството?

Членството в Асоциацията дава уникалната възможност за развиване на дългосрочни партньорски взаимоотношения между фирми от развлекателната индустрия в България. Компаниите могат да обменят знания, опит и информация за иновации и последни достижения в бранша. Това може да доведе до осъществяване на нови и дългосрочни бизнес сделки.

Като Асоциация с дългогодишна история, АИИБ се грижи за имиджа на своите членове пред институциите в страната и на международната сцена. Това неминуемо помага за утвърждаване на името и сферата на действие на нейните членове както на местно ниво, така и на международните пазари.

АИИБ цели да развива професионални стандарти, които да залегнат в дейността на нейните членове. Асоциацията спомага и за развитието на българското законодателство и неговото съответствие със световните тенденции в игралната и развлекателна индустрия.

Членове